site logo

Ukázka intranetové aplikace Protokoly výroby

screenshot#1 intranetové aplikace Protokoly výroby

Přehled o počtu vyrobených, dobrých kusů, plnění plánu ap. patří k základním údajům v každé firmě která se zabývá výrobou. Postupně vznikla aplikace, kterou si nyní popíšeme.

Na první části obrázku vidíme graficky zobrazené výsledky všech výrobních linek. Každá linka má svoji kartu, na které je sloupcový graf plnění plánu po směnách. V grafech vidíme historii výroby za posledních 7 dní. Sloupec zobrazuje počet dobrých kusů za směnu, plán na tuto směnu označený malou barevnou značkou. Na první pohled je jasné zda byla splněna plánovaná výroba, patrn7 je nájezd linky po přestavbě, nebo zda linka byla odstavena ap. Při přejíždění myší po sloupcích grafu se pod grafem v popisném pruhu zobrazuje datum, směna, výrobní sortiment a číselně plnění plánu. Kliknutím na sloupec získáme směnový výrobní protokol.

V druhé části ukázky vidme měsíční grafy. Horní část je podobná předcházející části ukázky s rozdílem že hodnoty jsou za jeden den a graf zobrazuje maximálně 31 hodnot. Nad grafem vidíme skutečně vyráběný sortiment (obdoba grafu z plánu).

Dolní graf je jakási kontrola všech výrobních údajů za den. Pokud známe takt linky, počet dobrých a vadných kusů a dobu prostoje, pak vše přepočteno na čas nám musí dát 24 hodin. Jakákoli větší chyba je okamžitě viditelná, menší chyby nevadí. Zelená část sloupce označuje přepočtenou dobu dne kdy se vyráběly pouze dobré kusy, žlutá kusy vadné, oranžová a červená jsou doby prostoje. Pro ty kteří věří v INGO, pak vězte, že zelená plocha odpovídá hodnotě OEE (overall equipment efficiency).

V grafu jsou jasně patrny dvě přestavby linky s poklesem výroby dobrých kusů a jeden několikahodinový prostoj následující den po druhé přestavbě.

Na druhém obrázku je denní výrobní protokol jedné linky. Podobné protokoly jsou pro různé časové úseky: směna, měsíc, souvislý běh jednoho sortimentu. Na ukázkách nejsou zobrazeny další přehledové tabulky: měsíční plnění plánu, výtěžnosti, protokol o propuštěných vadách a porovnání jednotlivých výrobních běhů. Vpravo je směnový formulář výrobních protokolů.

screenshot#2 intranetové aplikace Protokoly výroby

Nyní vysvětlím jak se data dostanou do databáze. Naprostá většina dat pochází z aplikace vizuální vady. Po skončení každé směny jsou překopírována data z hodinových souborů vizuálních vad do databáze. Následně vedoucí směny otevře editační formulář (obrázek nahoře) a doplní další údaje (sortiment, plán, takt linky, poznámky, ap.). Počty vad jsou tedy již předem vyplněny, ale formulář nabízí možnost tyto údaje upravit.

Původně byly obě aplikace uloženy na rozdílných serverech a pro přenos dat byl použit XMLHttpRequest (dnes AJAX). Tato metoda není použitelná jen pro přenos mezi serverem a klientem, ale i mezi servery pokud jsou ve stejné doméně. Později, při umístění obou aplikací na jeden hardware, byl uvedený způsob přenosu dat mezi aplikacemi ponechán.

Za zmínku stojí ještě problém přechodu na letní / zimní čas. Normální směna vytváří 8 řádků v databázi, ale jednou za rok je jich 7, jindy 9. Naprogramovat takovéto vyjímky není jednoduché, zabere to mnohem více času, než nejpesimističtější odhady.

updated 19.03.2006