site logo

Ukázka intranetové aplikace Prostoje

Každá výrobní linka má občas prostoje. Evidence a vyhodnocení prostojů je potřebné z několika důvodů. Potřebujeme je k výpočtu (korekci) plnění plánu, statistickému vyhodnocení nejvíce poruchových částí linky, nebo dokonce k prémiování pracovníků údržby. Největší přínos aplikace je sjednocení evidence prostojů, kdy všichni zainteresovaní pracovníci vycházejí z jednoho zdroje dat. Z tohoto jednotného zdroje pak není problém importovat data do jiných aplikací.

screenshot#1 intranetové aplikace Prostoje

Na obrázku vlevo vidíte měsíční graf prostojů pro jednu linku. Jeden vodorovný řádek zobrazuje jeden den, rozdělený na tři směny. Barevné proužky označují prostoje. Podle polohy, délky a barvy proužku odhadnete čas, dobu trvání a typ prostoje. Po najetí myší nad barevný proužek, se v dolním popisném pruhu zobrazí text prostoje: datum, čas, trvání a popis prostoje. Vlevo v grafu je legenda typů prostojů. Zcela dole v grafu je navigace pro přepínání výrobních linek a výběr měsíce. Zatímco délka barevného proužku určuje délku prostoje, jeho výška může přibližně určovat procentuální vliv prostoje na chod linky. V některých případech totiž výpadek jednoho zařízení nemusí zastavit celou linku, jen se sníží její výkon.

V pravé části obrázku je formulář zápisu (editování) prostoje. Zadává se výrobní linka, čas vzniku prostoje, ve střední části je výběr stroje / zařízení, které způsobil prostoj, vpravo výběr typu prostoje. Ještě níže je část formuláře pro zápis doby trvání a procenta vlivu prostoje na chod linky. Poslední řádek formuláře je popis prostoje (poruchy).

Všichni uživatelé intranetu mohou vidět libovolnou stránku aplikace prostoje, povolení zápisu a editování mají jen vybraní uživatelé. Vedoucí směn zapisují vzniklý prostoj, vedoucí provozu může tento zápis editovat a pracovníci údržby mají práva zapisovat vyjádření k vybraným typům prostoje.

screenshot#2 intranetové aplikace Laboratoř

Vpravo jsou ukázky protokolů. První je měsíční report. Uvádí minuty a procenta vybraných typů prostojů. Tyto údaje se vztahují k disponibilnímu času, což je čas v měsíci, ponížený o čas přestavby linky na jiný výrobní sortiment.

Podobně vypadá výběrový report, kde je možné zvolit kritéria výběru z databáze: linka, druh prostoje, stroj a nastavit požadované období.

Denní report (není na obrázku) obsahuje výpis všech prostojů za vybraný den pro všechny linky. Používá se pro operativní řízení údržby na ranním dispečinku.

Poslední ukázka reportů je pro pracovníky údržby. Ti zapisují komentáře k prostojům způsobých poruchou strojů. Pak lze z databáze vybrat podobné případy a porovnat jak byly řešeny v minulosti. Údržba zapisuje údaje typu: jméno pracovníka údržby, zjištěná příčina poruchy, postup při odstranění, případně také návrh na opatření.

V horní části ukázky reportu údržby je vidět formulář, kde vybereme kritéria pro hledání v databázi a pod ním jsou výsledky, tedy seznam všech poruch, které vyhovují kritériu výběru. Každá porucha má uvedeno čas a popis poruchy a zejména vyjádření údržby.

Největším problémem této aplikace je definice typů prostojů. Příliš mnoho typů prostojů vede k nejasnosti při zadávání a následně i vyhledávání. V reálném životě nastávají různé problémy, které nelze dopředu stanovit. Pro tyto případy by měl existovat jeden společný typ prostoje: ostatní. Mě se nepodařilo obhájit smysluplné rozdělení v mezích a vedením vnucený typ prostoje optimalizace linky budiž postrachem pro všechny, kteří by podobnou aplikaci chtěli vyvíjet.

updated 25.11.2006