site logo

Ukázka intranetové aplikace Měření rozměrů

ukázka měřícího zařízení

Asi bude potřeba nejdříve krátký úvod do problematiky. Na obrázku je ukázka stroje pro měření rozměrů. Skleněný výlisek se vloží do stroje a spustí se měřící cyklus. Mikrometry (okolo a nad výliskem) zajedou do měřící polohy a zařízení v právé části obrázku provede vyhodnocení rozměrů. Zesílené signály z mikrometrů jsou zavedeny na vstup analogově digitálního převodníku v PC. Digitální signál se převede na fyzikální jednotky (1/100 mm), provede se digitání filtrace, korekce na kalibraci, vypočítají se odvozené hodnoty a pak se výsledky prorovnají s platnými limity. Teprve pak můžeme zobrazit výsledky měření. Celý cyklus by měl proběhnout aspoň 5x a na to vše máme asi 200 msec. Uvedená činnost probíhá na průmyslovém PC. Pro systém rozměrové kontroly je vžitý název gauging.

Na obrázku je jeden z více typů měřících strojů. V tomto případě je měření ve 20 bodech a další dva body jsou vypočtené (odvozené). Měření se provádí buď 100%, nebo v tzv. sekvenci, což je předpis kdy a kolik po sobě jdoucích kusů se má změřit. Do sekvencí se pomocí numerické klávesnice doplňují tzv. faktory, které určují čísla posic některých výrobních strojů. Data sekvencí jsou ukládány na server do souborů, které jsou organizovány do adresářů a v názvu nesou datum měření. Ne zcela typický způsob ukládání dat je odvozen z potřeb měření. Ukládání a hlavně čtení sekvenčních dat pomocí databáze by bylo komplikované.

screenshot intranetové aplikace Měření rozměrů

Na screenshotu již vidíme intranetovou aplikaci, která zpracovává soubory uložené měřícími stroji. V levé horní části je seznam sekvencí za vybraný den. Nad seznamem je formulář kalendáře, doplněný o lineární měsíční kalendář pro přímý výběr datumu. Pro každou sekvenci je zobrazen název sortimentu, čas vzniku, výrobní linka, typ měřícího stroje a faktory. Z této tabulky vedou odkazy na různé měřící protokoly.

Jeden z protokolů je zobrazen v pravé části obrázku. Najdete zde statistické údaje max. min. průměr, rozptyl a Cpk. Hodnota Cpk změní barvu pozadí při překročení limitů. Pod statistikou jsou histogramy jednotlivých měřících bodů. Nakonec je graficky zobrazen výsledek, zjednodušené schema odchylek od předepsaných hodnot v jednotlivých bodech měření. Tmavá šedá označuje průměrnou odchylku, světle šedá značí rozptyl měření v tomto bodu. Pro grafické zobrazení je použita vektorová grafika, která zaručí hladké čáry i při tisku protokolu.

Další protokoly slouží pro vyhodnocení rozměrů podle jednotlivých faktorů, nebo pro výpis všech změřených kusů (nejsou na screenshotu).

Někdy je výhodné, když protokoly jsou vytvořeny tak, že CSS i grafika jsou součástí html a nepoužíváte žádné pomocné soubory. Takové protokoly je možné uložit do jediného souboru .html a pak v případě potřeby, protokol odeslat zákazníkovi mailem. Uvedené protokoly jsou takovým příkladem.

Levá dolní část screenshotu zobrazuje seznam Glass Masterů, což jsou skleněné etalony podle kterých se provádí kalibrace, nebo seřízení měřících stolků. Tabulka napomáhá udržet přehled pro které sortimenty a měřící stolky existuje glass master. Dále kliknutím na ikonu získáme sestavu s předepsanými hodnotami jednotlivých bodů glass masteru. Podobná tabulka je i pro přehledy limitních hodnot.

Aplikace je vybavena ještě dalšími "dovednostmi". Jednotlivé sekvence lze ve zvoleném intervalu (např. za týden) sumarizovat. Také je možné zobrazovat průběžnou statistiku ze 100% měření a to i bez ukládání dat do sekvenčních souborů, jakási on line data.

updated 12.03.2006